ทางแก้ของสมุทัยคือให้เลิกยึดมั่นใช่หรือไม่ถาม: ทางแก้ของสมุทัยคือให้เลิกยึดมั่นใช่หรือไม่

ตอบ: คำว่าเลิกยึดมั่นเป็นผล เหตุแห่งการเลิกยึดมั่น 
คือการที่เราเห็นความจริงของสิ่งนั้น 
เมื่อเราเห็นความจริงของสิ่งนั้น 
ความปล่อยวางมันอยู่ในตัวของตรงนั้น
เหมือนมืด โยมลองปิดไฟให้หมดนี่ มืดไหม 
พอโยมเปิดไฟปั๊บนี่ ความมืดมันจะหาย 
พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ 'ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต 
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก'
 เพราะฉะนั้นปัญญาน่ะเปรียบเสมือนแสงสว่าง 
เมื่อแสงสว่างเกิด ณ จุดนั้น ความมืดมันไม่มี 
เราไม่ต้องไปลบความมืด เข้าใจไหม 

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา