จิตเข้าไปรวมกับความคิด...จิตเข้าไปรวมกับความคิด
ทำให้เกิดอัตตาตัวตน
จิตมันก็เลยหนัก
กายมันก็เลยหนัก

พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร