ที่เรียกว่าโลกว่างเปล่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ที่เรียกว่าโลกว่างเปล่าๆ ดังนี้ 
ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ
จึงเรียกว่า โลกว่างเปล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรอานนท์ เพราะว่างเปล่าจากตน
หรือจากของๆ ตน ฉะนั้น
จึงเรียกว่า โลกว่างเปล่า

________________________________

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘ 
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา