ความคิดนั่นแหละคือต้นเหตุให้ทุกข์ความคิดนั่นแหละคือต้นเหตุให้ทุกข์
เจ้าความคิดนี่แหละนะ พระพุทธเจ้าถึงเรียกว่า "อวิชชา"
คือตัวไม่รู้ ตัวความคิดนี่แหละ เป็นเหตุให้ใจเราลุ่มหลง...
ถ้าดับความคิดได้ ก็ดับกิเลสได้...
ทีนี้ก็วิชชาเกิดขึ้น ความรู้เกิดขึ้น
สิ่งที่ไม่ได้รู้ ก็รู้ สิ่งที่ไม่ได้เห็น ก็เห็น
นั่นเขาเรียกว่า "วิชชา" รู้แจ่มแจ้งโลก..

หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร

***การดับความคิดไม่ได้หมายถึง การห้ามใจไม่ให้คิด แต่หมายถึง การ "เห็น" และ ไม่เข้าไป "เป็น" ในความคิด เรียกว่า รู้เท่าทันความคิด ความคิดจึงไม่มีอิทธิพลเหนือจิตใจ***  

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การเห็นจิตตัวเองเป็นกุศลและมหากุศลคนเราโดยมากไม่ค่อยรู้ใจตัวเอง ไม่รู้จิตตัวเอง 
เพราะจิตตัวเองอยู่แต่อารมณ์ภายนอก
โดยมาก จะไปมองข้างนอกหมด 
จะไปสนใจเรื่องจิตคนอื่น 
เห็นคนโน้นเป็นอย่างนั้น เห็นคนนี้เป็นอย่างนี้ 
การที่เราจะรู้จิตตัวเองได้ เราต้องรู้จักคำว่า "ภาวนา" 
การที่เห็นจิตตัวเองนั้นเป็นกุศลและมหากุศล ...

หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา