ธรรมะ ไม่ธรรมดาเพราะความปรุงแต่งจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่าไปฝึกจัดสรรอารมณ์ฝึกเป็นผู้กำหนดรู้อารมณ์
อย่าไปฝึกจัดสรรอารมณ์
ปล่อยจิตเป็นธรรมชาติของจิต
แล้วเอาสติเฝ้ากำหนดรู้จิตที่เป็นไป
นี่แหละคือการฝึกจิต

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา