ภิกษุใดคุ้มครองดีแล้วซึ่งทวารเหล่านี้


ภิกษุใดคุ้มครองดีแล้วซึ่งทวารเหล่านี้ 
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 
รู้จักประมาณในโภชนะ 
และสำรวม ในอินทรีย์ทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นย่อมถึงความสุข 
คือ สุขกาย สุขใจ ภิกษุเช่นนั้น
มีกายไม่ถูกไฟ คือ ความทุกข์แผดเผา 
มีใจไม่ถูกไฟ คือ ความทุกข์แผดเผา
ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งกลางวันกลางคืน ฯ

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ 
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗
ภิกขุสูตร

Image by asompoch from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ยึดติดสวนทางกับธรรมชาติ


คราวหนึ่ง มีผู้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
ขอให้พระองค์สรุปคำสอนทั้งหมด
ให้เหลือใจความสั้นๆ พระองค์ทรงสรุปว่า
"สัพเพธัมมานาลังอะภินิเวสายะ"
แปลว่าธรรมทั้งปวง บุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 
แปลง่ายๆ ทั้งหมดในโลกไม่ควรยึดมั่น
ทำไมทรงตรัสว่า อย่ายึดมั่น
เพราะสิ่งทั้งปวงไม่เคยสถิตอยู่ในสภาพเดิมตลอดกาล
มีแต่เปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายตัวเองในทุกขณะ
การยึดติดจึงสวนทางกับธรรมชาติของทุกสรรพสิ่ง

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by pixaoppa from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา