จิตอยู่กับลม จิตก็เป็นกลางๆ


การฝึกละความผูกติดในอารมณ์ 
ด้วยการรู้ลมหายใจเรื่อยๆ พอรู้ไปเรื่อยๆ 
จิตก็จะมาอยู่กับลมโดยอัตโนมัติได้ 
จิตอยู่กับลม จิตก็เป็นกลางๆ 
จิตเป็นกลางๆ นั่นแลคือหนึ่งในอริยมรรค 
หรือจะกล่าวว่าอริยมรรคทั้งแปดข้อ มารวมลงตรงจิตกลางๆ
การรู้ลมหายใจ ทำให้ใจเป็นกลางๆ 
ก็คือการฝึกละความผูกติดในอารมณ์ 
หรือจะกล่าวว่าฝึกละตัณหาก็ใช่ 
ฝึกละอุปาทานก็ใช่ ฝึกละความเพลินหลงก็ใช่

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา