ให้พิจารณาไตรลักษณ์ เพื่อตัดสาเหตุการหลั่งน้ำตา
พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาไตรลักษณ์ (ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา) 
ก็เพื่อจะตัดสาเหตุการหลั่งน้ำตาของสัตว์
ผู้ไปยึดไตรลักษณ์มาเป็นตนเป็นของตนเสียได้ 
กลายเป็นความรู้เท่าทันตามหลักความจริงและถอดถอนอุปาทาน 
ความยึดมั่นสำคัญผิดอันเป็นเสี้ยนหนามทิ่มแทงหัวใจให้หมดไป

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ปรารถนาอยากอยู่ใกล้พระจริง อย่าเพ่งโทษคนอื่น
ผู้ใดปรารถนาอยากอยู่ใกล้พระจริง
อย่าเพ่งโทษคนอื่น
เขาว่าอย่างไรก็ตาม ยกให้เขาหมดเสีย
สำรวจตนเองทั้งคุณและโทษ
ที่มีอยู่ในสกนธ์กายของเราอยู่เสมอไป

หลวงปู่ทา จารุธัมโม

สัมมากัมมันตา และสัมมาวายามะ


นักปฏิบัติเขารู้เรื่องของกิเลสได้ดี 
จึงพยายามเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา 
มีความเพียรในการถอนกิเลสออกจากใจ ท่านเรียกว่า 
สัมมากัมมันตา การงานชอบ และสัมมาวายามะ ความเพียรชอบ 
เพียรในการถอนกิเลส คืออกุศลที่มันเกิดขึ้น...
และเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นไม่เสื่อมลงไป

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก