เป็นนักปฏิบัติสมาธิ อย่าไปติดวิธีการ


เป็นนักปฏิบัติสมาธิ อย่าไปติดวิธีการ
ถ้าเราไปติดวิธีการแล้ว เราจะเอาวิธีการนั้นมาฟัดกัน
เสร็จแล้วก็จะเกิดทะเลาะกัน
การทำสมาธิเป็นกิริยาของจิต
นั่งทำสมาธิได้ เดินทำสมาธิได้ นอนทำสมาธิได้
หรือใครจะแน่จริง วิ่งทำสมาธิก็ได้
ถ้าหากการปฏิบัติ เราไม่ยึดวิธีการเป็นใหญ่
เราเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเครื่องตัดสิน
เราจะหมดปัญหาข้อสงสัย

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ปัญญา เกิดจากการฝ่าฟันอุปสรรค


ปัญญา เกิดจากการฝ่าฟันอุปสรรค 
ยิ่งมีอุปสรรคมาก 
ยิ่งมีโอกาสที่จะสร้างปัญญามาก 
ฉะนั้น ผู้ที่มีอุปสรรคมากๆ 
เป็นผู้ที่มีบุญมาก น่าอิจฉา

ชยสาโรภิกขุ

การเห็นตัวเราตามที่เป็นจริง คือการเห็นธรรมะการเห็นตัวเราตามที่เป็นจริง คือการเห็นธรรมะ 
ฉะนั้นการเห็นธรรมก็คือ
เห็นในขณะที่เรากำลังทำ กำลังพูด กำลังคิด 
เห็นอย่างนี้เห็นธรรมแท้ๆ ไม่แปรผัน

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

นรก สวรรค์ นิพพาน ธรรม สัมผัสได้ด้วยใจเท่านั้นจงทำความเข้าใจว่า คำว่า บาปมี นรกมี สวรรค์มี นิพพานมี นั้น 
ธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่ ทำนองเดียวกับคำว่า “ธรรมมีอยู่” 
แต่ไม่สามารถสัมผัสธรรมชาติเหล่านี้ ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กายได้ 
เพราะมิใช่วิสัยของกันและกัน มันเป็น อฐานะ 
คือเป็นไปไม่ได้ มีใจเท่านั้นสัมผัสได้แต่ผู้เดียว 
เมื่อปรับใจภาคปฏิบัติให้เหมาะสม กับธรรมชาตินั้น 
และธรรมชาตินั้นๆ แล้ว ความจริงก็มีเท่านี้..

หลวงปู่ขาว อนาลโย