ไม่ได้ละกิเลส กิเลสมันละไปเอง
กิเลสทั้งหลายเราจะไปนึกละ เราก็ละไม่ได้ 
พระพุทธเจ้าก็ตาม พระอรหันต์ก็ตาม... 
ท่านก็ไม่ได้ละกิเลส แต่ท่านทำให้รู้...เห็นทุกข์ 
ให้เห็นกิเลสและทุกข์ และอุปาทาน... 
ไม่ได้ละกิเลส กิเลสมันละไปเอง 
มันละไปเพราะอำนาจของปัญญาที่ได้รู้เห็นว่า 
กิเลสและทุกข์ และอุปาทาน ไม่ใช่จิต ไม่ใช่ตน 
รู้เห็นชัดได้อย่างนั้น กิเลสและทุกข์ และอุปาทานมันก็ดับไป

หลวงปู่เจือ สุภโร 

การฝึกสติแบบพุทธ เป็นไปเพื่อละความเพลินการฝึกสติแบบพุทธ เป็นไปเพื่อละความเพลิน 
เป็นไปเพื่อละความยึดติดในอารมณ์ เป็นไปเพื่อละความยึดถือในขันธ์ 
สลัดความเพลินในอารมณ์นั้นๆ ออกเสียได้ 
ภพคือแดนเกิด ชาติคือการเกิด ย่อมหมดสิ้นไป 
ไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏทุกข์นี้อีก 
ความเพลินใดๆ คือบ่อเกิดแห่งตัณหา ตัณหานั้น คือวัฏจักรทุกข์ 
ละความเพลินเสียได้ ย่อมดับวัฏสงสารสิ้นแล

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม
มูลนิธิวิศวาธารอโรคยาธรรมศาลฯ

เพียงกลับเข้ามาดูจิตใจเราเพียงกลับเข้ามาดูจิตใจของเรา
ก็จะทำลาย ความโกรธ 
ความโลภ ความหลงได้เอง

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

เมื่อรู้อยู่ ปัญญาก็ตามมา
สติคือความระลึกได้ 
สัมปชัญญะความรู้อยู่
ตัวรู้ก็คือตัวพุทโธ 
ตัวพระพุทธเจ้านั่นแหละ
พอมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ 
ปัญญาก็วิ่งตามมาเท่านั้น


หลวงปู่ชา สุภัทโท