ความรุ่งเรืองและการล่มสลาย เป็นเพียงหยาดน้ำค้างบนใบหญ้า          จงมองดูปรากฏการณ์แห่งความรุ่งโรจน์และความตกต่ำ ด้วยดวงใจที่สงบไร้กังวล เพราะทั้งความรุ่งเรืองและการล่มสลาย เป็นเพียงหยาดน้ำค้างบนใบหญ้าเท่านั้น

                                                                                                หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

การปล่อยให้จิตคิดตามอารมณ์ของจิต           การปล่อยให้จิตคิดไปในแง่ต่างๆ ตามอารมณ์ของจิตนั้น ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นมา นอกจากไปเที่ยวเก็บรวบรวมเอาความทุกข์ ความร้อนจากอารมณ์ภายนอก มาเผาลนจิตใจของตนให้วุ่นวายเดือดร้อนไม่ขาดระยะ

                                                                                               หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

ผู้ฝึกตนไว้ดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งอันหาได้ยากอัตตาหิ อัตโน นาโถ 
ตนนั้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตน 
แต่ความจริงพุทธภาษิตไม่ได้มีเท่านี้
พระพุทธเจ้ายังตรัสต่อว่า
"ผู้ฝึกตนไว้ดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งอันหาได้ยาก"
ประโยคหลังนี่ชาวพุทธไทยไม่ค่อยได้ยิน
ตนจะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ต้องมีการฝึกฝน
ถ้าไม่ฝึกฝนแล้ว 
ตนนอกจากจะเป็นที่พึ่งให้ตนเองไม่ได้แล้ว 
ยังจะกลายเป็นศัตรูของตนเองเสียอีก

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล