รู้ธรรมแต่ปัจจุบันเท่านั้นพอแล้วมีสติ ไม่ยึดถือ ไม่เพลิดเพลิน 
ความเพลิดเพลินเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย 
เป็นตัววัฏสงสาร เวียนว่ายตายเกิด 
รู้ธรรมแต่ปัจจุบันเท่านั้นพอแล้ว 
สติ-นิพพาน เห็นสักแต่เห็น ได้ยินสักแต่ได้ยิน 
นิพพานัง ปรมัง สุขขัง

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต