รู้สึกกาย ช่วยให้ใจรู้ปัจจุบันจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่ควรยินดีในโลกใดทั้งสิ้นเจ็ดสิบแปดสิบปีในมนุษย์โลก 
มันก็เท่าหนึ่งวินาทีในชั้นพรหมโลกก็ไม่ได้ 
อาฬารดาบส อุทกดาบสรามบุตรนี้ มีอายุแปดหมื่นสี่พันกัปป์ 
เมื่อสิ้นอานิสงส์อันนั้นแล้ว 
ก็จะได้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง 
มนุษย์บ้าง เปรตอสุรกายบ้าง 
สัตว์มีอายุยืนถึงเพียงนั้นแล้ว 
ก็ยังอยู่ในอำนาจอนิจจัง 
เหตุฉะนั้นแล้วจึงไม่ควรยินดีในโลกใดทั้งสิ้น

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ถ้าไม่มี "เรา" ปัญหาเป็นแค่อาคันตุกะปัญหาต่างๆ ของชีวิต กิเลส ตัณหา อุปาทาน ฯลฯ
ถ้าไม่มี “เรา” เข้าไปเป็นส่วนร่วมกับปัญหา
มันก็เป็นได้เพียงอาคันตุกะ มาแล้วก็ไป
การค้นพบตัวตนที่แท้จริงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง
ทำให้อัตตา (ego) หายไป
ตัวตนที่แท้จึงแยกออกมาจากปัญหาได้
กลายเป็นเจ้าของบ้านที่คอยเฝ้ามองปรากฏการณ์ต่างๆ
ปัญหาจึงก็สิ้นสุดลง

หลวงพ่อโพธินันทะ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา