เมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิ ก็จะเห็น “มรรค” อยู่ตรงหน้าเมื่อใดที่จิตตั้งมั่น จะเห็นกายตามความเป็นจริง 
จะเห็นใจตามความเป็นจริง เห็นทุกสรรพสิ่งตามความเป็นจริง 
จิตแบบนี้ จึงเป็นจิตที่มีคุณภาพ เป็นสัมมาทิฏฐิ 
เมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิ ก็จะเห็น “มรรค” อยู่ตรงหน้า

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ขอกำลังใจ 1 like ที่  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อยู่ตรงกลางๆ นี่ล่ะ เราจะได้เห็นธรรมะ
...เมื่อเห็นรูป เราต้องระมัดระวังไว้ 
พิจารณาไม่ให้จิตของเรายินดีหรือยินร้าย 
ตรงนี้ ตรงที่จิตไม่ยินดี แล้วก็ไม่ยินร้าย...
อยู่ตรงกลางๆ นี่ล่ะ 
เราจะได้เห็นธรรมะ เราจะรู้ธรรมะ......
เราจะบรรลุธรรมะ 

พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน

ขอกำลังใจ 1 like ที่  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา