เบื่อๆ อยากๆ มันก็เลยลำบากอย่างทุกวันนี
พวกเรานี้เหมือนกับมดแดงกัดเด็ก 
พอมันกัดขึ้นมาก็ร้องไห้ แล้วก็ขยับไปหน่อยหนึ่ง 
มดแดงก็ไล่กัดอีก ก็ขยับไปหน่อยหนึ่ง อย่างนั้นล่ะพวกเรา 
มันไม่เบื่อในโลกจริง ยังมองว่ามีความสุขจุดใดจุดหนึ่งอยู่ 
ถ้าเบื่อหน่ายคลายแล้วจะหลุดพ้น ...
นั่นคือพระอริยเจ้าที่ท่านเบื่อหน่าย คลาย 
แล้วก็หลุดพ้นจากอาสวกิเลส แต่พวกเรานี่มันไม่เบื่อจริง 
เบื่อๆ อยากๆ มันก็เลยลำบากอย่างทุกวันนี

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก