เรามีหน้าที่รู้เท่านั้นแหละ...
ขอให้เราทั้งหลาย พยายามปฏิบัติดูจิตใจของเรา 
โดยเฉพาะเจาะจงในปัจจุบัน อย่าให้เผลอตัว 
สังเกตดูอยู่นั้นแหละ จิตสบายก็ให้รู้ว่าสบาย 
จิตไม่สบาย เราก็ไม่ต้องเดือดร้อน กับเรื่องไม่สบาย 
ก็เป็นเรื่องของเวทนา เรื่องผู้รู้ เรามีหน้าที่รู้เท่านั้นแหละ...
ขอให้รู้ต่อเนื่องกันไป อย่าเผลอไปตามอาการสบาย
หรือไม่สบาย อย่าเผลอไปตามอาการสงบ หรือไม่สงบ 
อันนั้นเป็นเรื่องของสังขาร มันแต่งมันเอง ...


หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

สติตั้งลงจุดไหน จิตเราก็อยู่จุดนั้นถ้าหากเราอยากรู้ว่าจิตใจของเราอยู่ที่ใด ก็เอาสติไปไว้ที่นั้น
ที่ครูบาอาจารย์บอกให้กำหนดอานาปานสตินั้น
คือให้กำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก
ที่พุทโธ ยุบหนอพองหนอ ธัมโมสังโฆนั้น
อรรถกถาจารย์ท่านกำหนดมาตามจริตคน มีประโยชน์ทั้งนั้น
พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้าม จุดสำคัญคือฝึกสติให้อยู่ในกาย
เอาลมหายใจเป็นธาตุ เพราะลมหายใจก็เป็นธาตุอันหนึ่ง
เอาสติตั้งลงจุดไหน จิตเราก็อยู่จุดนั้น

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

ลมหายใจก็เหมือนป้ายบอกทางลมหายใจก็เหมือนป้ายบอกทาง ถ้ากลัวหลงทางก็ดูลมหายใจ
ครั้นพอจำทางได้ ป้ายบอกทางก็หมดความหมาย...

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล