กายนี้ ใจนี้ ไม่ใช่ของใครจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อมีสติ ใจจะตื่นจากอวิชชามื่อเรามีสติประจำใจของตนอยู่ 
ไม่ปล่อยใจของตนไปเกี่ยวข้องในสัญญาอารมณ์ต่างๆ ภายนอก 
สตินั้นจะเปล่งกำลังแสงสว่างให้เกิดขึ้น คือ วิชชา 
เมื่อวิชาเกิดขึ้นแล้วในตนของตนเอง 
จิตของผู้นั้นก็จะสว่างไสว 
ใจของบุคคลนั้น ก็จะตื่นจากความหลับคือ อวิชชา 
บุคคลใดทำได้เช่นนี้ ก็ชื่อว่าถึงสรณะอันเกษมในใจของตนเอง 
คือ ถึงคุณธรรมในใจ รู้เอง เห็นเอง 
เป็นเหตุให้ถึงอริยธรรมคือโลกุตระ

ท่านพ่อลี ธัมมธโร 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาจงให้ทานเพื่อสละจงให้ทานเพื่อสละ 
อย่าให้ทานเพื่อครอบครอง
การให้ทานเพื่อให้ได้ “หัวใจดวงที่คิดสละ”
คือการให้ที่สูงสุด
เป็นการให้ที่พระอริยเจ้าทั้งปวงสรรเสริญ
เพราะเป็นการให้ที่ปูทางไปสู่นิพพาน
เนื่องจากความวิมุตติหลุดพ้น
คือการสละ การละ การวาง
การหยุดและการพอ

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา