ความลับ​ของพุทธศาสนา คือ


ความลับ​ของพุทธศาสนา คือ
การเพิกถอน ความเห็น ความเชื่อ 
และ หลักการใดๆ ให้หมดสิ้น
เพื่อให้ เห็น " สัจจะ " 
ได้มีโอกาส ที่จะเปิดเผยตัวมันเองออกมา
หากเอาความยึดถือ...ออกทั้งหมด
ล้วนๆ ก็จะเป็นบริสุทธิ์ คือ ไม่มีเราซ้อนในสิ่งใดๆ
เป็น ตถาคต ตถาตา ความเป็นเช่นนั้นเอง
พุทธิภาวะ เกิดขึ้นได้จากการไม่ยึดติด
"มันอยู่เหนือสมมติบัญญัติ"
"สมมติบัญญัติที่มีชื่อ " 
"สิ่งนั้นก็ไม่ใช่สัจจธรรม แต่เป็นสมมุติ "
คือ ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
เห็นแล้วไม่เข้าไปเป็น

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เห็นความไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก


เห็นความไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก..
ถ้าหากว่าได้น้อมเข้ามาในจิตใจ 
เป็นโอปนยิกธรรมจริงๆ 
จะเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกถอดถอน 
เกิดความรู้สึกสลัดทิ้ง..
..ทำให้เราคลี่คลาย
ออกจากความยึดมั่นถือมั่นได้ 
ดูทุกอย่างทั้งโลกภายนอกก็ดี 
ทั้งโลกภายในก็ดี 
จิตใจของเราก็ดี เออไม่เที่ยง
..ไม่ตั้งความหวัง ไม่ตั้งความปรารถนาที่จะให้ได้ตามที่คิด..
มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในลักษณะไหน 
ก็ไม่ได้ตกใจ..เพราะรู้ว่ามันจะเปลี่ยนอยู่แล้ว 

พระอาจารย์ปสันโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา