พูดอะไรโดยไม่คิดเท่ากับพ่นยาพิษใส่ตัวเอง
พูดอะไรโดยไม่คิดเท่ากับพ่นยาพิษใส่ตัวเอง
โกรธคนอื่น เหมือนจุดไฟเผาตัวเอง
เมตตาคนอื่น เหมือนอาบน้ำให้ตัวเอง
อย่าระแวงคนอื่นยิ่งกว่าระแวงตัวเอง
ถ้าจริงจังกับโลกเกินไป จะต้องตายเพราะความเศร้า
ชีวิตไม่พอกับตัณหา เวลาไม่พอกับความต้องการ
ที่พักครั้งสุดท้ายของชีวิตคือ ป่าช้า

หลวงปู่ขาว อนาลโย

ทุกคนมีมือแห่งอกุศลกรรมตามตะครุบ
          ผู้ที่เกิดมาดีมีสุขสมบูรณ์ในภพชาตินี้   ก็มิใช่ว่าไม่มีมือแห่งอกุศลกรรมตามตะครุบอยู่ .......  มีแน่  
ทุกคนมีมือแห่งอกุศลกรรมตามตะครุบอยู่แน่   แต่ในขณะเดียวกัน   ทุกคนก็มีมือแห่งกุศลกรรมเป็นผู้ช่วยอยู่มือแห่งกุศลกรรมนั้น  ถ้าเปรียบให้เห็นง่ายๆ ก็ต้องเปรียบกับเท้า  มีมือผู้ร้ายติดตามตะครุบอยู่   จะหนีพ้นก็ต้องอาศัยเท้าวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้   นั่นก็คือ ต้องทำบุญทำกุศล  คุณงามความดีให้มากที่สุด  ให้เต็มสติปัญญาความสามารถเสมอ   ความดีเท่านั้นจะช่วยให้พ้นมือแห่งกรรมร้ายได้  

          แม้จะพ้นอย่างหวุดหวิดก็ต้องดีกว่าไม่พ้น


                                                   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ปฏิบัติธรรมในความหมายที่แท้
          เรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงไว้ด้วย  คือ  ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำซึ่งมีความหมายคลาดเคลื่อน  เลื่อนลอย  แปลกไปตามกาลสมัย  ตัวอย่างสำคัญคือ คำว่า  "ปฏิบัติธรรม"  ซึ่งมีความหมายที่แท้ควรได้แก่ การนำเอาธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต  หรือการดำเนินชีวิตตามธรรม    แต่ปัจจุบันมักเข้าใจคำนี้ในความหมายว่า เป็นการอบรมทางจิตปัญญาขั้นหนึ่งระดับหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบ และทำไปตามแบบแผนที่กำหนดวางไว้...............พุทธธรรม หน้า ๙๓๒

                                                                                พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)