คนไข้ติดอกติดใจในของแสลง


การที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงว่า
ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้น
เป็นการเผยความจริงออกมาให้เห็น
เสมือนหมอบอกเหตุแห่งโรค
แก่คนไข้และให้เว้นของแสลงเสีย
แต่คนไข้ติดอกติดใจในของแสลงอยู่
จึงหาเชื่อฟังหมอไม่
เขาคงกินของแสลงไปกินยาไป
ในที่สุดโรคก็ไม่หาย

อ.วศิน อินทสระ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมพุทธภาษิตที่ว่า
“ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”
ความหมายที่แท้จริงก็คือ 
เมื่อมีปัญญา เข้าใจความจริง 
ปัญญานั้นก็จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์
ถึงแม้จะสูญเสียทรัพย์สมบัติ แต่ใจไม่ทุกข์
ถึงแม้ร่างกายเจ็บป่วย แต่ใจไม่ทุกข์..
เมื่อเห็นความจริงของชีวิตและโลก 
ก็ไม่ยึดติดถือมั่น 
พร้อมยอมรับความแปรเปลี่ยนได้
ตระหนักดีว่าชีวิตเหมือนกระแสน้ำ 
ทุกอย่างที่เกิดขึ้น มาแล้วก็ผ่านเลยไป
ไม่สามารถที่จะยึดให้มันอยู่นิ่ง
หรือให้เป็นของเราตามใจเราได้

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา