ร่างกายคือต้นศาสนาร่างกายคือต้นศาสนา
กว้างศอกยาววาหนาคืบนี่เอง
นี่แหละตู้พระธรรม
แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
ก็อยู่ในตู้นี่แหละ

หลวงปู่ฝั้น อาจาโรเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อบุญบาปเราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ เราไม่ได้จะมาเอาบาปเอาบุญเป็นหลักนะ 
แต่จะปฏิบัติเอาเพื่อความบริสุทธิ์ของจิต
จิตใจ ถ้ามีความบริสุทธิ์แล้ว มันก็ทิ้งทั้งบุญทั้งบาป
ความบริสุทธิ์ของจิตนั้นแหละ จะพาเราเข้าสู่พระนิพพาน

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

เราสามารถถึงวิมุตติได้เป็นขณะๆเราสามารถถึงวิมุตติได้เป็นขณะๆ
เมื่อสามารถหลุดพ้นจากอารมณ์ ความคิดปรุงแต่ง
และความสำคัญมั่นหมายต่างๆ
ซึ่งสามารถทำได้ หากมีสติรักษาใจ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล