การหัดอยู่เสมอ "สติ" จักเกิดมีทวีเป็นลำดับ
การหัดนึก "ย้อนหลัง" หัดนึก "ก่อนทำ"
หัดนึก"ก่อนโกรธ" หัดให้มีความ "รู้ตัว"
หัดให้มีความ "ยับยั้ง" 
การหัดอยู่เสมอ "สติ" จักเกิดมีทวีเป็นลำดับ
จนถึงเป็น "สติรอบคอบ" 
ถ้าไม่หัด ทำจะให้มีสติขึ้นเองนั้น เป็นการยาก...

เหมือนอย่างเมื่อประสงค์ให้ร่างกายมีพลานามัยดี
ก็ต้องทำการบริหารให้ควรกัน

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก