คนทำวิปัสสนารักษาจิตเดิมแท้ได้ดีกว่าสมถะจิตเดิมแท้ของเราทุกคน มันไม่มีนิวรณ์ใดๆ ครอบงำมาก่อน
มันใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนจิตของเด็ก..
เมื่อถูกความคิดปรุงแต่งเข้ามารบกวนแล้ว จิตนั้นจึงเศร้าหมองไป..
และคนที่รู้จิตนี้ก็คือผู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติภาวนามาแล้วเท่านั้น
คนที่รู้จักทำวิปัสสนาย่อมรักษาจิตชนิดนี้ได้ดีกว่าคนที่รู้เพียงสมถะภาวนา
สามารถพัฒนาให้ดำรงอยู่ได้ยาวนาน และสามารถนำจิตแบบนี้
มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างกว้างขวาง
และมีประสิทธิภาพมากกว่าคนธรรมดาหลายเท่าทีเดียว

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คุณภาพของจิตที่จะรับธรรมก็สำคัญจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความทุกข์เกิดขึ้น เพราะขาดสติความทุกข์เกิดขึ้น เพราะขาดสติ หลงส่งจิตออกนอกกาย
หรือหลงส่งจิตออกนอกจากปัจจุบัน
ด้วยการหลงคิด ปรุงแต่งยึดถือสิ่งต่างๆ 
ทั้งภายนอกและภายในร่างกายตนเอง
ถ้าจิตกับกายอยู่ด้วยกัน คือมีสติสัมปชัญญะ 
รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบัน หรือตัวอยู่ไหน ใจอยู่นั่น
กายทำอะไร ใจอยู่กับสิ่งนั้น ในทุกขณะปัจจุบัน
ไม่หลงคิดไป ก็จะไม่มีกิเลสและความทุกข์

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา