ความสงบไม่มีสุขไม่มีทุกข์          ความสงบนั้น .. "สุขก็ไม่มี ทุกข์ก็ไม่มี" ตามความเป็นจริงแล้ว เลิกสิ่งทั้งสองอย่างนี้ ก็เป็น "ความสงบ"

                                                                                                       หลวงปู่ชา สุภัทโท

อย่าทิ้งโอกาสของการปฏิบัติธรรมการที่เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ถูกทางเช่นนี้มีน้อยนัก 
หากปล่อยโอกาสให้ผ่านไป เราจะหมดโอกาสพ้นทุกข์ได้ทันในชาตินี้ 
แล้วจะต้องหลงอยู่ในความเห็นผิดอีกนานแสนนาน 
เพื่อจะได้พบธรรมอันเดียวกันนี้

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ผู้ที่ภาวนาได้ยาก...ผู้ที่ภาวนาได้ยาก
เพราะมองออกแต่ข้างนอก
ไม่ดูใจตัวเอง จิตจึงไม่สงบ

คุณแม่จันดี  โลหิตดี