เอาธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง“ปฏิบัติธรรม” ก็คือ เอาธรรมมาปฏิบัติ 
เอามาใช้ดำเนินชีวิต ทำการทำงาน 
คือเอาธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงนั่นเอง…
แม้แต่ออกไปในท้องถนน ไปขับรถ 
ถ้าขับโดยรักษากฎจราจร ขับเรียบร้อยดีไม่ประมาท... 
หรือลึกเข้าไป แม้กระทั่งว่า 
ทำจิตใจให้สบาย ไม่เครียด 
มีความผ่องใสสบายใจในเวลาที่ขับรถนั้นได้ 
ก็เป็นการปฏิบัติธรรมในระดับต่างๆ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ที่มา : จากหนังสือ “ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง”

Image by Lee_seonghak from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

การละเหตุแห่งทุกข์


สมุทัย (เหตุแห่งทุกข์)  คือสิ่งที่ต้องละ   
ละอย่างไร
การไม่ให้ค่าไม่ให้ความหมายใดๆ
กับความหลงคิดหรือความคิดที่เกิดขึ้นเอง
ด้วยกลไกการทำงานของสัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ 
นั่นแหละคือการละ 
ไม่ใช่ไปดับหรือตัดความคิด  
แต่ให้กลับมารู้สึกตัว

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by TheOtherKev from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา