ความสันโดษ ท่านสอนให้ใช้กับผลไม่ใช่เหตุ
“ความสันโดษ” นี้ มีคนเข้าใจผิดกันมาก 
หาว่าเป็นธรรมที่ทำให้ขาดความกระตือรือร้น 
จึงเป็นเครื่องฉุดรั้งความเจริญ...
ความสันโดษนั้น ท่านสอนให้ใช้กับผลที่ได้ 
คือในความยินดีพอใจในผลที่ได้...
แต่ว่าในการประกอบเหตุนั้น ท่านสอนไม่ให้ใช้ สันโดษ 
ท่านสอนให้ใช้ “วิริยะ” คือความพากเพียรพยายาม
คนเราขาดสันโดษ คือความพอใจในผลที่ได้ 
แต่มักจะไปสันโดษในเหตุ คือไม่อยากทำเหตุ 
จึงทำให้เกิดการลักขโมย หรือเกิดการแสวงหาในทางที่ผิด...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

จิตใจที่มุ่งหวังนิพพาน อย่าปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติ
จิตใจที่มุ่งหวังต่อพระนิพพานนั้น 

อย่าปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติ 
ต้องเข้าไปช่วยเขาออกจากสัญญาอารมณ์
ด้วยสติอยู่ตลอด 

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ