บทเรียนส่วนใหญ่ในชีวิตบทเรียนส่วนใหญ่ในชีวิต
คือการเรียนรู้เพื่อเผชิญสิ่งที่ไม่ถูกใจ 
ในตัวเราเองและโลกรอบๆ ตัวเรา
โดยให้รู้จักอดทน และรู้จักมีเมตตา
ไม่ฉุนเฉียวไปกับความรู้สึก
ทางประสาทสัมผัส
ที่ไม่ได้ดังที่ใจต้องการ

พระอาจารย์สุเมโธ

รูปร่างที่เราเห็นว่าสวยว่างาม
...รูปร่างที่เราเห็นว่าสวยว่างามนั้น 
ข้างในเต็มไปด้วยของไม่สะอาด 
ก็เหมือนกันกับโลงผี
ที่แต่งให้สวยงามข้างนอก 
แต่ข้างใน น่าเกลียดน่ากลัวนัก...


พระอาจารย์วัน อุตตโม

หากวางจิตไว้ในปัจจุบันขณะ จะไม่มีความทุกข์ปัจจุบันขณะ ประเสริฐสำหรับทุกคน 
หากวางจิตไว้ในปัจจุบันขณะ จะไม่มีความทุกข์
เพราะเหตุแห่งทุกข์มาจาก 
การปล่อยให้ความชอบชังในอดีตมากรีดใจ 
หรือปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านไปในอนาคต 
ปัจจุบันขณะจึงเป็นธรรมวิหาร
ใจไม่ขุดคุ้ยหาซาก
พักพิงใจที่ปลอดภัย ไกลทุกข์

พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร

มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น จะเข้าใจธรรม

ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม 
ความจริงก็ดำรงอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างเป็นกลางๆ 
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือ ค้นพบความจริงนั้นแล้วนำมาเปิดเผยไว้... 
ผู้ที่มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น 
ไม่ใช่มองตามที่ตนอยากหรือไม่อยากให้มันเป็น ...
จึงจะเข้าใจความจริงที่เป็นกลางนี้ได้ 
เมื่อเข้าใจธรรมที่เป็นกลางนี้แล้ว 
ก็ย่อมมองเห็นความจริงอย่างกว้างๆ 
ครอบคลุมทั่วไปทั้งหมด มีทัศนะเปิดกว้าง 
หลุดพ้นเป็นอิสระอย่างแท้จริง

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)