เห็นการเกิด-ดับภายใน เป็นผู้ไม่ประมาท
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม
ทำไมบอกว่าอย่าประมาท
อะไรคือ...อย่าประมาท?
ผู้ใดกลับมารู้สึกภายใน
เห็นการเกิด-ดับภายใน
ย่อมชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท
เดินตามรอยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


พระอาจารย์ธัมมทีโป

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความรู้สึกเต็มเปี่ยม มาจากการสละออกจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ใจที่ตั้งมั่น เป็นแต่ผู้รู้ ผู้ดู
ใจที่ตั้งมั่น
เป็นแต่ผู้รู้ ผู้ดู แต่ไม่ใช่ผู้ปรุง
ผู้รู้ รู้ความเป็นจริง ดูด้วยใจเป็นกลาง
ผู้ปรุงไม่เป็นกลาง สร้างความยินดียินร้าย
ทุกข์ใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นได้ เพราะใจไม่ตั้งมั่น


พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความตั้งมั่นได้มาจากความไม่ตั้งมั่น
ฝึกดูความเปลี่ยนแปลง
อย่าไปเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงเสียเอง
เฝ้าดูความปรุงแต่ง อย่าไปปรุงแต่งความปรุงแต่งเสียเอง
เฝ้ารู้สังเกตดูความคิด ไม่ใช่คิดว่าจะสังเกตเฝ้ารู้ตัวรู้
เฝ้ารู้พฤติกรรมของจิต ไม่ใช่ทำจิตให้เป็นพฤติกรรมเสียเอง

เฝ้าดูรู้ความทุกข์ว่าคือความทุกข์
ไม่ใช่ทุกข์ไปกับการเฝ้าดูเฝ้ารู้
อย่างนี้เป็นทุกข์ไปกับทุกข์ ไม่ใช่รู้ทุกข์ว่าคือทุกข์
ฝึกดูเฝ้ารู้ความอยาก
ไม่ใช่เกิดความอยาก ที่จะไม่ให้มีความอยาก
ทันทีที่รู้ว่าความอยากได้เกิดขึ้น
ในขณะนั้นไม่ได้เกิดความอยาก แต่เกิดความรู้
ฝึกดูเฝ้ารู้ความไม่ตั้งมั่นแห่งจิต
ไม่ใช่พยายามบังคับทำจิตให้ตั้งมั่น
ทันทีที่รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่น ในขณะนั้นจิตได้ตั้งมั่นเรียบร้อยแล้ว
เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะ และสัมมาสมาธิ
สรุป ความตั้งมั่นได้มาจากความไม่ตั้งมั่น

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา