นักวิปัสสนาที่ต้องอาศัยความสงัดยังห่างไกลมรรคผล          นักวิปัสสนาที่ยังต้องอาศัยเวลาที่สงัด ยังต้องยึดแบบนั้น ท่านว่ายังไกลต่อมรรคผลมาก นักวิปัสสนาที่เข้าระดับวิปัสสนาจริง ท่านเอาธรรมชาติที่ปรากฏเฉพาะหน้าเป็นเครื่องพิจารณา ขั้นแรกจงเข้าใจคำว่า " วิปัสสนา" เสียก่อน คำว่า "วิปัสสนา" แปลว่า รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง หรือจะพูดเป็นภาษาไทยแท้ก็ได้ความว่า "ยอมรับนับถือกฎธรรมดา" เมื่อได้ความอย่างนี้แล้ว การเจริญวิปัสสนาก็ไม่มีอะไรยาก 

                                                                                                      หลวงพ่อฤาษีลิงดำ


การมีหัวใจใหญ่ อัตตาเล็กการมีหัวใจใหญ่ อัตตาเล็ก
เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก 
ทำให้เรามีความสุขและอยู่ในโลกนี้ได้ 
โดยไม่จำเป็นต้องประกาศตนถึงความยิ่งใหญ่ของเรา

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

จิตถึงธรรม ก็พ้นไปแล้วเกิดแก่เจ็บตาย ก็เป็นทุกข์แท้ๆ ไปข้องทุกข์ทำไม 
ไปแบกทุกข์ทำไม เกิดเป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ 
ไปเกิดทำไม? ไปตายทำไม?..จิตถึงธรรม ก็พ้นไปแล้ว 
พ้นเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นนิพพานธรรม พ้นจากสัตว์โลก 
พ้นจากเกิด แก่ เจ็บ ตาย พ้นจากทุกข์..

หลวงปู่บุดดา ถาวโร