เจริญสติ ไม่ใช่เพื่อความสงบ แต่เพื่อความรู้ตัวเจริญสติ เราไม่ได้ทำเพื่อความสงบ 
แต่เพื่อสร้างความรู้ตัว
รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจ 
รู้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง 
ไม่ได้เอาความสงบ 
เพราะความสงบ มันไม่จีรังยั่งยืน 
มันขึ้นกับสิ่งแวดล้อม แต่ถ้าเรารู้แล้ววาง รู้แล้ววาง
ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถสงบได้ทุกที่ 

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

รู้ละวาง หมายถึงเราต้องมีสติรู้ละวาง หมายถึง เราต้องมีสติ
ดูแลรักษาจิตของเราด้วยความปล่อยวางอยู่เสมอ
ถ้าจิตมีการดูแล มีการปล่อยวางอยู่
จิตก็จะมีความสบาย มีความปลอดโปร่งโล่งใจ
มีความสุขขึ้น 

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี