ทุกคนมีกำแพงปิดกั้นจิตใจจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การลืมสติเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ปฏิบัติการลืมสติเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ปฏิบัติ 
เพราะยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ 
พระอรหันต์เท่านั้นที่เป็นผู้มีสติ-สัมปชัญญะสมบูรณ์ 
เพราะฉะนั้น จงอย่าโทษตนเอง ให้เห็นเป็นธรรมดา 
แต่เห็นธรรมดาแล้ว จงหมั่นฝึกฝนจิตตนเอง 
มิใช่ปล่อยปละละเลย ก็จักยิ่งขาดสติใหญ่

สมเด็จองค์ปฐม
ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม 13
รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา