สุขหรือทุกข์ ขึ้นอยู่กับความคิดหรือมุมมองอะไรเกิดขึ้นกับเรา ไม่สำคัญเท่ากับว่า
เรามองหรือรู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไร
แม้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเรา
แต่หากรู้จักมอง ก็ไม่เป็นทุกข์
กลับได้ประโยชน์ด้วยซ้ำ ในทางตรงข้าม
แม้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรา แต่ถ้ามองไม่เป็น
กลับเป็นทุกข์ ดังนั้นสุขหรือทุกข์
จึงขึ้นอยู่กับความคิดหรือมุมมองเป็นสำคัญ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจยิ่งกว่าอะไรอื่น

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล