จิตที่ไม่มีเจ้าของ


วันๆ จิตเอาแต่ปรุง 
มันปรุง เราหลงตามทันที 
จิตพระอรหันต์ไม่หลง ไม่ถูกหลอก 
เพราะเป็นจิตที่ไม่มีเจ้าของ 
เมื่อไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะดูอยู่เฉยๆ 
สังขารขันธ์คือขันธ์ไม่มีเจ้าของ 
ทำอย่างไรให้ทันสังขารขันธ์

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by KELLEPICS from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

รู้แล้ววางเองไม่จงใจวาง


การไม่กังวล ไม่ยึดถือ..
นี่เป็นวิหารธรรมของนักปฏิบัติ
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล กล่าวเอาไว้
ทีนี้ในความเห็นเรา คือถ้าเป็นนักปฏิบัติ
แต่ยังถูกความคิดวิตกกังวลครอบงำใจ
ยังไม่ได้ชื่อว่านักปฏิบัติ ต่อเมื่อรู้เท่าทัน
แล้วมีใจตื่นรู้อยู่ ไม่เข้าไปพัวพันกับสิ่งใดๆ
โดยทางจิตใจ เห็นว่าเป็นเพียงสิ่งบางสิ่งที่ถูกรู้ 
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตนที่ไหน...
มีเสื่อมสลายดับไปเป็นธรรมดา 
ย่อมพ้นจากความยึดถือในสิ่งเหล่านั้น
รู้แล้ววางเองไม่จงใจวาง 
นี่เป็นเครื่องอยู่ของนักปฏิบัติ
ที่มุ่งตรงต่อมรรคผล....

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by No-longer-here from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา