เข้าถึง “ความไม่ต้องคิด” จึงรู้แจ้งในสรรพสิ่ง          บุคคลผู้เข้าถึงวิถีทางแห่ง “ความไม่ต้องคิด” จึงรู้แจ้งในสรรพสิ่ง และได้ดื่มรสที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ดื่มมาแล้ว และย่อมบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า ในกาลข้างหน้าต่อไป

                                                                     ท่านเว่ยหล่าง