เมื่อเราเข้าไปยึด “ความคิด” จึงเป็นทุกข์ความคิด” เป็นเพียงแค่อาการของจิตที่เปลี่ยนไป
“ความคิด” มันเป็นอะไร เพราะเราไปยึด
ไปให้ค่าให้ความหมาย เป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมา
“ความคิด” ไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์
เมื่อเราเข้าไปยึด “ความคิด” จึงเป็นทุกข์พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน