คุณค่าด้านจิตใจ ต้องอาศัยการสละออก
การใช้ชีวิตเพื่อการเสียสละหรือการปล่อยวาง 
ไม่ใช่เรื่องของการได้หรือการเอา 
แม้แต่การได้ฌานก็ยังเป็นเรื่องของการสละออกไป 
ไม่ใช่เรื่องของการบรรลุถึง เมื่อเราสละละวางได้มากเท่าใด 
ปล่อยวางออกไปได้มากเท่าใด 

หลังจากนั้น สภาวะของฌาน ก็จะเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ


พระอาจารย์สุเมโธ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การหลงอยู่ในฌาน ทำให้เสียเวลาล่าช้า
ผู้ที่มีสติปัญญาที่ดี มีความฉลาดรอบรู้ในสมาธิ 
ไม่หลงติดอยู่ในความสงบ และมีปัญญารอบรู้ในฌาน 
จะมีความสำนึกได้ว่า ที่จะเข้ากระแสแห่งมรรคผลนิพพาน 
ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติที่ดีจะมีสติปัญญาบากบั่น
ตัดกระแสของกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปจากใจโดยเร็ว 
ไม่ต้องไปวกวนโค้งไปมาตามฌานให้เสียเวลา 
นี้คือความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์


หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา