การเปรียบเทียบ จะแง่ไหนก็ตาม


การเปรียบเทียบ จะแง่ไหนก็ตาม 
นั่นคือการตกหลุมพรางความคิด 
ที่เริ่มจากการมีอัตตาตัวตนของเรา
จึงมีอัตตาตัวตนของเขา. 
ความมีทิฏฐิมานะก็จะพอกพูนขึ้นโดยไม่รู้ตัว

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by Veronika_Andrews from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 


...มรรคผลนิพพานไม่ใช่อื่นไกล 
คือผู้มาชำระใจของตนให้บริสุทธิ์
ด้วยปัญญาอันชอบแล้ว 
มองเห็นโลกตามสภาพความเป็นจริง
ด้วยปัญญาอันชอบนั้น 
แล้วไม่เข้าไปยึดถือในโลกทั้งปวง 
จะเรียกว่ามรรคผลนิพพาน หรืออะไรก็ตาม 
คนต่างหากเสื่อมสูญจากมรรคผลนิพพาน 
ก็เท่านั้น เพราะไม่ปฏิบัติให้เข้าถึงตรงนั้น 
พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็ไม่ได้เอามรรคผลนิพพานมาจากที่อื่น 
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เอามาจากที่อื่นเลย 
สัพพัญญุตญาณมารู้ของจริงก็ของในโลกนี้ทั้งนั้น 
รู้ด้วยพระองค์เองจึงเรียกว่าสัพพัญญุตญาณ...

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

Image by shogun from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา