จะสิ้นลมเมื่อไร...


ก่อนนอนทุกคืน หมั่นถามตัวเองว่า
"จะสิ้นลมเมื่อไร" นี่คือกรรมฐาน

หลวงปู่ชา สุภัทโท

การบรรลุความเป็นพระอรหันต์          พระอานนท์แสดงแก่ ภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุ ภิกษุณี ที่พยากรณ์การบรรลุความเป็นพระอรหันต์ในสำนักของเรา ย่อมมีทางเป็นไปได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง รวม ๔ ทาง คือ

 ๑) เจริญวิปัสสนา โดยมีสมถะ เป็นหัวหน้า แล้วหมดกิเลส
 ๒) เจริญสมถะ โดยมีวิปัสสนา เป็นหัวหน้า แล้วหมดกิเลส
 ๓) เจริญสมถะ และวิปัสสนา คู่กันไป แล้วหมดกิเลส
 ๔) จิตสงบตั้งมั่น ในภายใน มีอารมณ์เป็นหนึ่ง แล้วหมดกิเลส

                                                        ยุคนัทธสูตร จากพระไตรปิฎกเล่ม ๒๑ หน้า ๒๓๗

งานแรกของผู้ปฏิบัติธรรมงานแรกของผู้ปฏิบัติธรรมคือการขัดเกลาตนเอง
ถ้าไม่ทำงานแรกให้ลุล่วงก่อนงานอย่างอื่นจะเสียหายหมด

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ