ทิ้งหมด รู้หมดรู้แล้วละวาง ปล่อยทิ้ง ไม่ยึดมั่น... 
จิตวาง ทิ้งหมด รู้หมด 
ทิ้งหมด ได้หมด 
ไม่ทิ้ง ไม่ได้... 

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Photo by Kunj Parekh on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

การปล่อยวางเป็นบุญสูงสุด


"การปล่อยวางได้" ของจิตใจของเรา
อันนี้มันเป็นเนื้อหาของ "บุญ"
เป็นบุญที่สูงที่สุดเลย
เพราะอะไร?
เพราะบุญที่สูงสุดก็คือตัวปัญญานี่เอง
ตัวที่มันมาช่วยขัดเกลาจิตเรา
ตัวที่มันมาช่วยดับทุกข์ในใจเรา
เนื้อหาของความเป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนี้เลย

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

Image by CHEN_victor from pixabay

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา