ความอ่อนน้อมถ่อมตนที่แท้จริง


ความอ่อนน้อมถ่อมตนที่แท้จริง
เกิดจากการลดความยึดมั่นในทิฏฐิและความเห็น
ความถ่อมตนงอกงามเมื่อเราไม่ต้องกังวล
ต่อภาพลักษณ์ตนเองในสายตาคนอื่น
และเห็นว่าความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่าอาย

 พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
จงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูป


คำว่า "จงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูป"
ประโยคสั้นนิดเดียว ครอบคลุมธรรมะมหาศาล
ทำอะไร ทำญาณ
"ญาณ" คือ ปัญญา
ไม่ใช่บอกว่า จงมีสติเห็นจิตนะ
จงมีญาณเห็นจิต ญาณคือปัญญา
ญาณเป็นตัวปัญญาเห็นไตรลักษณ์

ถ้าสติเห็นตัวสภาวะ ตัวปัญญาเห็นไตรลักษณ์
-สติ เห็นสภาวะ เช่น เห็นตัวความโกรธ..สติเป็นตัวรู้
-ปัญญา เป็นตัวเข้าใจถึงความเป็นไตรลักษณ์
ว่าสิ่งที่สติไประลึกนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
เพราะฉะนั้นการดูจิตนี้ไม่ใช่ใช้สติไปดู
แต่ใช้ปัญญาไปดู
คือดูให้เห็นไตรลักษณ์
ดูความเป็นไตรลักษณ์ของจิต
ไม่ใช่ดูตัวจิต..
เพราะฉะนั้น เราเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูป
หมายความว่า จิตเป็นอย่างไรก็เห็นเป็นอย่างนั้น
ไม่ใช่เข้าไปแทรกแซง
แต่เห็นด้วยญาณ สภาวะจิตเป็นอย่างไร
ทุกๆ สภาวะนั้นล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์
ดูเข้าไปตรงนี้ 

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา