ไม่ยึดถือความเห็นใดๆ ทั้งสิ้น...จะห้ามจิตไม่ให้คิดในทุกๆ กรณีย่อมไม่ได้
ก็แต่ว่าเมื่อจิตคิดปรุงไปในเรื่องราวใดๆ 
ถึงวัตถุ สิ่งของ บุคคลอย่างไร 
ก็ให้กำหนดรู้ว่าจิตคิดถึงเรื่องเหล่านั้น 
ก็สักแต่ว่าความคิด ไม่ใช่สัตว์บุคคล เราเขา
ไม่ยึดถือวิจารณ์ความคิดเหล่านั้น
ทำความเห็นให้เป็นปกติ 
ไม่ยึดถือความเห็นใดๆ ทั้งสิ้น 
จิตย่อมไม่ไหลตามกระแสอารมณ์เหล่านั้น ไม่เป็นทุกข์

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

จิตจะสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องของจิต จิตจะสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องของจิต
 เรามีหน้าที่ทำความเพียร

 พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

ธรรมทั้งหลายไม่พึงถือมั่นธรรมทั้งหลายไม่พึงถือมั่น เป็นยอดพุทธสติ นั่นก็คือ รู้ สักแต่รู้

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต