พระนิพพานคือ...
พระนิพพานก็คือ จิตใจที่ไม่มีตัวไม่มีตน
จิตใจที่ไม่ได้เป็นผู้หญิง ไม่ได้เป็นผู้ชาย
ไม่ได้เป็นพระ ไม่ได้เป็นเณร ไม่มีอะไรมาปรุงแต่ง
จิตใจเป็นหนึ่ง จิตใจเป็นวิมุตติหลุดพ้น
ไม่มีอะไรมาแต่งตั้งได้ ไม่มีอะไรมาสมมุติให้ได้
ผู้ที่หมดกิเลสเท่านั้น จึงจะเป็นผู้ที่จะสัมผัสกับพระนิพพานได้

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

จิตหยุดวุ่นวาย
คนวิ่ง เห็นอะไรไม่ชัดเจน 
จิตวุ่นวาย รู้อะไรไม่แจ่มแจ้ง 
จิตหยุดวุ่นวาย จิตจึงเห็น 
จิตใสเย็น จึงเกิดญาณทัศนะ 


หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

อัปปมาทธรรม
          ธรรมะแม้เพียงบทเดียวก็สามารถที่ให้ประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้า และอาจทำให้สำเร็จตามความปรารถนาทุกประการ ธรรมะบทเดียวนั้นก็คือ อัปปมาทธรรม ได้แก่ความไม่ประมาท กล่าวคือมีความระลึกได้ไม่หลงลืม ผู้ไม่ประมาทย่อมระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยทั้งสามอีกทั้งการให้ทาน รักษาศีลภาวนา น้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลา ดังนี้ได้ชื่อว่าตั้งอยู่ใน อัปปมาทธรรม พระพุทธองค์ตรัสว่า รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายย่อมรวมลงรอยเท้าของช้าง ชาวโลกย่อมกล่าวว่ารอยเท้าของช้างเป็นยอดแห่งรอยเท้าของสัตว์ทั้งปวงฉันใด กุศลธรรมทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นรากเหง้า   

                                                                               หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา
                                                                                       

อย่าให้จิตเป็นทาสอารมณ์          ปกติของจิตใจต้องมีอารมณ์เป็นอาหารเป็นเครื่องอยู่ สุดแท้แต่จิตใจของทั้งฝ่ายดีและไม่ดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะขั้นของจิตหรือปัญญาของตนเป็นผู้สั่งการ ถ้าปล่อยไว้ตามยถากรรมแล้ว ก็จะมัวเมาลุ่มหลงหมุนอยู่ในวัฏฏะไม่มีสิ้นสุด ซึ่งเต็มไปด้วยกองทุกข์นานัปการ 

                                                                                            หลวงปู่ศรี มหาวีโร

ข้อดี ของความทุกข์
ข้อดี ของความทุกข์
คือ สอนให้พบความจริงอันแท้จริง

หลวงปู่ขาว อนาลโย