ต้นเค้าของกิเลสจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จิตที่ยิ่งกว่าสุขจิตที่ผ่องแผ้ว ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข นั่นแหละ 
ยิ่งกว่าสุข

หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สติ เป็นตัวผู้รู้ มีอำนาจอยู่เหนือจิตจิต เป็นผู้รู้โดยธรรมชาติ เป็นแต่เพียงสักว่า รู้ 
คือ รู้สึก รู้นึก รู้คิด รู้ร้อน รู้เย็น รู้ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง 
และรู้ดมกลิ่น ลิ้มรส สัมผัสถูกต้อง สิ่งสารพัดทั้งปวง 
ไม่รู้จักพินิจ พิจารณา วินิจฉัย ตัดสินอะไรไม่ได้ทั้งนั้น 
จึงเป็นอันว่า ไม่รู้จักดี ไม่รู้จักชั่ว ไม่รู้จักผิด ไม่รู้จักถูก

สติ เป็นตัวผู้รู้ มีอำนาจอยู่เหนือจิต 
สามารถรู้เท่าทันจิต และรู้เรื่องของจิตได้ดี 
ว่าเวลานี้จิตดี เวลานี้จิตไม่ดี ตลอด
มีความสามารถทำการปกครองจิตของเราให้ดีได้จริงๆ 

นักปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ 
พึงกำหนดเอาตัวผู้รู้มีอำนาจอยู่เหนือจิตนั้น 
มาตั้งลงตรงหน้าเป็นสติ 
ทำหน้าที่กำหนดรู้ซึ่งจิต และรวมเอาดวงจิตเข้าตั้งไว้ในจิต 
พยายามจนกว่าจิตจะรวมเป็นหนึ่ง 
ท่านจึงจะเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะพร้อมบริบูรณ์ในขณะเดียวกัน

หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา