ความคิดสะเปะสะปะเหลวไหล จะกลายเป็นปัญญาในสมาธิเมื่อจิตมีความคิด สติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิต 
ความคิดสะเปะสะปะเหลวไหลนั่นแหละ
จะกลายเป็นปัญญาในสมาธิ 
เพราะจิตของเราคิด แล้วจะรู้สึกแต่เพียงสักแต่ว่าคิด 
คิดแล้วก็ปล่อยวางไปๆ 
เมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นปัญญา 
เมื่อมีปัญญาก็สามารถกำหนดหมายรู้ความคิด
ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แล้วก็รู้พระไตรลักษณ์ขึ้นมา 
ก็กลายเป็นปัญญาในขั้นวิปัสสนาเท่านั้นเอง 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้เห็นตามเป็นจริง คือทางแห่งปัญญาจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา