ยิ่งดีใจ พอใจ เมื่อได้รับคำชม...ยิ่งดีใจ พอใจ
เมื่อได้รับคำชมมากเท่าไหร่
ก็จะยิ่งทุกข์
เวลาถูกตำหนิมากเท่านั้น

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ใจมีหน้าที่รู้ ไม่มีหน้าที่ยึดใจของเรามีหน้าที่เพียงแต่รู้ไว้เท่านั้น
ไม่มีหน้าที่ที่จะเข้าไปยึดไปถือเอาสิ่งอื่นมาเป็นอารมณ์

หลวงปู่คูณ สิริจันโท