เพียงแต่เธอทํามันให้ว่างจากความคิด


จิต คือ พุทธะ 
วิธีที่ฉลาดเพื่อลุถึงสิ่งๆ นี้ก็คือ
การเพาะให้ พุทธะ-จิต นั้น 
ผลิออกมาให้เห็นเท่านั้นเอง 
เพียงแต่เธอทํามันให้ว่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆ 
ซึ่งล้วนแต่นําไปสู่การเกิด
และการดับอยู่ตลอดกาล
และนําไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนใจ
ของสัตว์โลกและโลกอื่นๆ ให้สิ้นเชิงเท่านั้น 
พวกเธอก็จะไม่มีความจําเป็น
ที่จะต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้
และอะไรทํานองนั้นนานาชนิดเลย

คำสอนฮวงโป

Image by Peggy_Marco from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา