ความทุกข์ความสุขเป็นรางวัลจากพญามาร


ความทุกข์ความสุขเป็นรางวัลจากพญามาร
นิพพานเป็นรางวัลจากพระอรหันต์
อุปาทานยึดมั่นมีเกิดขึ้นในครั้งใด 
สุขทุกข์มีเกิดขึ้นในครั้งนั้น
สุขทุกข์ดับลงในครั้งใด 
นิพพานมีเกิดขึ้นในครั้งนั้น

พระอาจารย์สุจินตนินท สุภกโร
วัดชลประทานรังสฤษดิ์

Image by NickyPe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา