มรรคทั้งแปดรวมอยู่ที่สติองค์เดียวนี้คำสอนของพระพุทธเจ้า
ทรงเปรียบสติเหมือนหนทางไว้เหมือนกัน
ว่ามรรคก็คือสติ 
มรรคทั้งแปดก็รวมอยู่ที่สติองค์เดียวนี้
ในเมื่อสติคอยระวังรักษาใจ
เราก็เดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้า
ท่านทรงแนะนำบอกสอนหรือชี้ทางเอาไว้นั้น 
ไม่ออกนอกลู่นอกทาง 
ผลของการไม่ออกนอกลู่นอกทางก็คือ 
ได้รับความสงบร่มเย็นใจ

หลวงปู่แบน ธนากาโร

ให้คิดว่าการเกิดในโลก ไม่มีอะไรเป็นสุขโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ หาความสุขจริงไม่ได้  
เราต้องเข้าใจตามนี้ ให้คิดว่าการเกิดในโลก
ไม่มีอะไรเป็นสุข มีแต่ความทุกข์อย่างเดียว 
ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตาย ไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ 
คนที่คิดว่าสุขก็คือโง่ เป็นคนที่ไร้ปัญญ
คือไม่ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริง

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

สติยิ่งไวเท่าไร ใจก็ยิ่งฟุ้งซ่านน้อยลงสติยิ่งไวเท่าไร 
ใจก็ยิ่งฟุ้งซ่านน้อยลง
และอยู่เป็นที่เป็นทางมากขึ้น
เราสามารถฝึกใจให้มีสติ
ว่องไวได้ในทุกโอกาส
ไม่ต้องรอเข้าคอร์สกรรมฐาน
ไม่ว่าจะทำอะไรในชีวิตประจำวัน
ก็เป็นโอกาสฝึกสติได้ทั้งสิ้น

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ธรรมชาติของใจเป็นของสอนได้ยาก         ธรรมชาติของใจเป็นของสอนได้ยาก ไม่เหมือนสอนผู้อื่น คือสอนผู้อื่นนั้นสอนได้ง่าย ส่วนตนนี้สอนยากนัก ผู้ที่เป็นปราชญ์จะต้องสอนตนเสียก่อน จึงค่อยสอนผู้อื่นต่อภายหลัง แม้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็สอนตนของท่านเสียก่อน เมื่อสอนตนของท่านได้แล้ว จึงได้สอนผู้อื่นต่อไป

                                                                                                   พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
                                                                                                       (จันทร์ สิริจนฺโท)