คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาคิดคนไทยเราส่วนใหญ่ยังนับถือศาสนาคิด
ไม่ได้ถือศาสนาพุทธ 
ถึงแม้จะบอกตัวเองว่าเป็นพุทธก็ตาม
คือพึ่งแต่ความคิด ถือเอาความคิด
เป็นที่พึ่ง เป็นสรณะ
ไม่ได้ถือเอาความรู้เป็นที่พึ่ง มันก็เลยทุกข์
เพราะไปเชื่อแต่ความคิดปรุงแต่ง 
แต่ถ้านับถือศาสนาพุทธ 
จะต้องเอาความรู้จริงเป็นที่พึ่ง เป็นสรณะ
ถึงจะหมดทุกข์ได้ในชาตินี้แน่นอน

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

จิตไม่กระเพื่อมออก นำสุขมาให้เสมอ          ...จิตใจของผู้ใดอยู่ในอาการสงบ ไม่กระเพื่อมออก ไม่ฟุ้งซ่านออก ...จิตใจของผู้นั้นเปรียบได้ประดุจเทพเทวดา นำสุขมาให้แก่ตนเองเสมอ

                                                                                                      หลวงพ่อไม อินทสิริ