บุญ กับ บาป เป็นสิ่งที่มีค่าเท่ากันบุญ กับ บาป เป็นสิ่งที่มีค่าเท่ากัน
...มีค่าเท่ากันอยู่ที่ตรงไหน 
อยู่ตรงที่ดวงจิตของสัตว์
ให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสาร 
แต่แตกต่างกันโดยการให้ผล 
บุญให้ผลเป็นสุข บาปให้ผลเป็นทุกข์... 
เพราะฉะนั้น...ต้องสละทิ้งทั้งบุญและบาป 
ถ้ายังเกาะบุญอยู่ก็ยังข้องอยู่ในวัฏสงสาร 
เกาะบาปอยู่ก็ยังข้องอยู่ในวัฏสงสาร 
ยังไม่พ้น ต้องพ้นทั้งบุญและบาป

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Image by AJS1 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนามีแต่เพียงความยึดมั่นถือมั่น ในกายในใจ


ความเป็นจริงที่ทารุณ
ต่อความรู้สึกของคนไม่เคยฝึกจิตก็คือ
"ตัวเรา-ของเรา" ที่แท้จริงนั้นไม่มี
มีแต่เพียงความยึดมั่นถือมั่น
ในกายในใจ หรือรูปนามนี้
ว่าเป็นตัวเรา-ของเราเท่านั้น
วัตถุที่ทุกคนแสวงหาในทางโลกทั้งหมด
จึงเป็นเพียงความสูญเปล่าเท่านั้นเอง

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส

Image by weareaway from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา